СЛОБОДНА МЕСТА

Company about

Погледајте текст Конкурса за упис студената у прву годину докторских академских студија у школској 2017/2018. години - трећи уписни рок.

На докторске академске студије, Технички факултет у Бору ће у школској 2017/2018. години уписати:

Студијски програм
На терет буџета
Самофинансирајући
Рударско инжењерство
/
5
Металуршко инжењерство
/
4
Технолошко инжењерство
/
6
Инжењерски менаџмент
/
6
Укупно
/
21

 

 

Опште информације

Company about

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

За упис на докторске студије може конкурисати лице које има завршене мастер академске студије, односно интегрисане студије са најмање 300 ЕСПБ бодова, односно завршене најмање четворогодишње студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона, и општом просечном оценом од најмање 8.

Такође могу конкурисати и лица која имају општу просечну оцену мању од 8, али не мању од 7.50 уколико имају остварене научне радове објављене у часописима са листе ресорног министарствапре уписа на докторске студије, у складу са општим актима факултета, односно Универзитета.

На докторске студије може се уписати лице које задовољава горе поменуте услове, ако је претходне степене студија завршио на овом Факултету на истом студијском програму на који се пријављује.

На докторске студије се може уписати и лице које испуњава горе поменуте услове, али овај Факултет није завршило на истом студијском програму на који се пријављује или је завршило по наставном плану који не обезбеђује потребну основу за студијски програм за који се пријављује. За таквог кандидата могу се прописати допунски испити из предмета основних академских или мастер академских студија.

На докторске студије се може уписати и лице које је студије завршило на другом факултету, а задовољава услове конкурса и има на претходним студијама положене испите из дела предмета који представљају потребну основу за студијски програм. За таквог кандидата по правилу се прописују допунски испити из предмета са основних академских или мастер академских студија.

Комисија прописује предмете из којих се полажу допунски испити за сваког кандидата појединачно, зависно од претходне спреме кандидата, просечне оцене студија, оцена из предмета који представљају основу за студијски програм, као и садржаја студијског програма за који кандидат конкурише.

По полагању свих допунских испита кандидат стиче право да полаже испите са докторских студија.

На докторске студије може се уписати лице које зна један светски језик.

 

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Редослед кандидата за упис на докторске студије утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним и мастер академским студијама, дужине студирања на основним и мастер студијама, остварених научних резултата и других услова прописаних општим актом факултета.

Општа просечна оцена студирања (ОПО) израчунава се на основу просечних оцена студирања на основним академским студијама (ОцОС) и мастер академским студијама (ОцМС), пондерисаних дужином трајања студијског програма на основним академским и мастер академским студијама израженом у ЕСПБ бодовима (ОСбод и МСбод):

За кандидате који су завршили интегрисане студије узима се просечна оцена остварена на тим студијама, дужина студирања, остварени научни резултати и други услови прописани општим актом факултета.

За кандидате који су стекли високо образовање према прописима који су важили до ступања на снагу Закона, узима се просечна оцена са основних студија која укључује дипломски рад, уколико исти постоји.

Ранг листа кандидата који су конкурисали за упис на докторске студије утврђује се на основу опште просечне оцене студирања (ОПО), израчунате на горе поменути начин, и додатних бодова за научне радове из научне проблематике исте области студијских програма основних академских и мастер академских студија које је кандидат завршио, а који су дефинисани Правилником о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научно истраживачких резултата истраживача.

Додатни бодови (ДБ) се израчунавају на следећи начин:

где је БН – укупан број бодова добијен по основу остварених научних радова, једнак збиру вредности резултата за одговарајуће категорије остварених радова.

Додатни бодови се рачунају само за радове категорија М10, М20, М40 и М50, објављене током 3 (три) године које претходе дану објављивања конкурса.

Укупан број бодова (УББ) је једнак једнак збиру опште просечне оцене(ОПО) и додатних бодова (ДБ):

Право уписа на докторске студије имају кандидати са ранг листе формиране на основу укупног броја бодова (УББ), на начин утврђен у овом члану, уколико је остварени укупан број бодова УББ једнак или већи од 8 (осам) и под условом да се налазе на ранг листи у оквиру укупног броја студената утврђеног конкурсом.

 

УПИС СТУДЕНАТА

Лице је остварило право на упис уколико се налази на коначној ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета Републике (буџетски студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената.

Са студентом који се уписује на докторске студије се склапа Уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.

 

УПИС СТРАНИХ СТУДЕНАТА

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин. Страни држављанин плаћа школарину.

Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о признавању стране јавне исправе.Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да факултету/Универзитету поднесе доказе:

 • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
 • да влада српским језикомили језиком на коме се студијски програм изводи.
 •  

  УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ ПРЕТХОДНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

  Држављанин Србије који је завршио претходно образовање или део образовања у иностранству може да конкурише за упис на студијски програм ако му се призна стечена страна високошколска исправа у складу са законом и посебним општим актом Универзитета. Уколико поступак признавањаније окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

   

  Лица са инвалидитетом

  Company about

  Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима факултета.

  Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм.

  Особе са инвалидитетом, за додатне информације и консултације, могу се обратити Универзитетском центру за студенте са хендикепом на телефон 011-3370-686 или електронском поштом ucsh@rect.bg.ac.rs. Универзитетски центар за студенте са хендикепом налази се у просторијама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у улици Булевар краља Александра 71.

  Потребна документација

  Company about

  Пријаве на конкурс ће се примати 27, 30. и 31.10.2017. године у времену од 8.00 до 12.00 часова у Студентској служби Факултета.

  Приликом пријављивања кандидати служби подносе следећа документа:

 • пријавни лист са назнаком студијског програма за који конкурише;
 • кратку биографију;
 • фотокопије стечених диплома на претходним нивоима академских студија или уверења о дипломирању, а оригинале на увид;
 • фотокопије додатка дипломе или уверења о положеним испитима и потврде о средњој оцени, а оригинале на увид;
 • списак и фотокопије научних радова (уколико их има);
 • извод из матичне књиге рођених;
 • доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве на конкурс.
 • Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНЕ дипломе о завршеним основним академским студијама, а уз пријавни лист предају фотокопије ових докумената.

  За накнаду трошкова пријаве на конкурс, сви студенти уплаћују износ од 7.000,00 динара на жиро рачун Факултета: 840-1478666-37, са позивом на број 124.

  Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила конкурисања на докторске академске студије, као и услове уписа, уколико буде остварио право на упис.

  КОНКУРСНИ РОКОВИ

  Company about

  Пријављивање кандидата: 27, 30. и 31. октобра 2017. године у времену од 8.00 до 12.00 часова;

  Објављивање прелиминарне ранг листе пријављених кандидата (за сваки студијски програм): 31.10.2017. године у 15.00 часова;

  Примедбе Комисији на прелиминарну ранг листу: 01.11.2017. године од 8 до 9.00 часова;

  Доношење решења по жалби (Комисија за упис): 01.11.2017. године до 10.00 часова;

  Жалбе на решење Комисије за упис (подносе се Декану): 01.11.2017. године од 11.00 до 12.00 часова;

  Доношење решења по жалби (Декан): 01.11.2017. године до 13.00 часова;

  Објављивање коначне листе кандидата (за сваки студијски програм): 01.11.2017. године у 14.00 часова;

  Упис студената докторских академских студија: 02.11.2017. године у времену од 8.00 до 12.00 часова.

  РАНГ ЛИСТЕ

  Company about

  Коначне ранг листе:

  Рударско инжењерство

  Објављено 1. новембра 2017. године у 12.28 часова.


  Прелиминарне ранг листе:

  Рударско инжењерство

  Објављено 31. октобра 2017. године у 13.57 часова.

   

   

  Опште информације

  Company about

  Кандидат остварује право на упис, уколико се налази на коначној ранг листи, до броја који је конкурсом предвиђен за упис (за дати студијски програм).

  Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат, према утврђеном редоследу на коначној ранг листи студијског програма.

  Потребна документација за упис

  Company about

  Кандидати који стекну право на упис на докторске академске студије на Техничком факултету у Бору, приликом уписа подносе:

 • Оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид,
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Две фотографије формата 4,5 x 3,5 cm;
 • Попуњен образац ШВ-20 (обезбеђује факултет);
 • Индекс (обезбеђује факултет);
 • Доказ о уплати накнаде за трошкове уписа;
 • Доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте
 • По потреби и друге доказе.
 • Трошкови уписа

  Company about

  За административне трошкове уписа, потребне обрасце (ШВ-20, индекс) и рада Центра за развој каријере Универзитета, сви студенти уплаћују износ од 3.000,00 динара на жиро рачун Факултета: 840-1478666-37, са позивом на број 124.

  Висина годишње школарине за самофинансирајуће студенте, држављане Републике Србије, износи 90.000 динара и може се уплатити у 10 једнаких месечних рата. Прву рату школарине студенти уплаћују приликом уписа. Школарина за стране студенте износи 2.500 евра годишње.

  КОНТАКТ

  Company about

  ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
  Војске Југославије 12
  19210 Бор

  тел.: 030/424-555 (деканат) и 422-375 (студентска служба)
  факс: 030/421-078

  E-mail: dekan@tfbor.bg.ac.rs
  Интернет адреса: www.tfbor.bg.ac.rs