КОНКУРС ЗА УПИС


СТУДЕНАТА НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ


(ПРВИ УПИСНИ РОК)

СЛОБОДНА МЕСТА


Број слободних места за упис на мастер академске студије Техничког факултета у Бору у школску 2020/2021. годину биће познат након доношења одлуке Владе Републике Србије.

Студијски програм На терет буџета Самофинансирајући
Рударско инжењерство
Металуршко инжењерство
Технолошко инжењерство
Инжењерски менаџмент
Укупно

ПРИЈАВЉИВАЊЕ


Очекује се да ће конкурс за упис на мастер академске студије у првом уписном року бити расписан почетком јуна 2020. године а пријављивање кандидата за упис ће бити средином септембра 2020. године.

За упис на докторске студије може конкурисати лице које има:

 • завршене основне академске и мастер академске студије, односно интегрисане студије са најмање 300 ЕСПБ бодова, односно завршене најмање четворогодишње студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Сл.гласник РС”, бр. 76/05, 100/07–аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) и општом просечном оценом од најмање 8 на основним академским и мастер академским студијама, односно интегрисаним студујама
 • завршене основне академске и мастер академске студије, односно интегрисане академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова са просечном оценом мањом од 8, али не мању од 7.50 и остварене научне радове објављене у часописима са листе ресорног министарства пре уписа на докторске студије, у складу са општим актима факултета, односно Универзитета

На докторске студије може се уписати лице које задовољава горе поменуте услове, ако је претходне степене студија завршио на овом Факултету на истом студијском програму на који се пријављује.

На докторске студије се може уписати и лице које испуњава горе поменуте услове, али овај Факултет није завршило на истом студијском програму на који се пријављује или је завршило по наставном плану који не обезбеђује потребну основу за студијски програм за који се пријављује. За таквог кандидата могу се прописати допунски испити из предмета основних академских или мастер академских студија.

На докторске студије се може уписати и лице које је студије завршило на другом факултету, а задовољава услове конкурса и има на претходним студијама положене испите из дела предмета који представљају потребну основу за студијски програм. За таквог кандидата по правилу се прописују допунски испити из предмета са основних академских или мастер академских студија.

Комисија прописује предмете из којих се полажу допунски испити за сваког кандидата појединачно, зависно од претходне спреме кандидата, просечне оцене студија, оцена из предмета који представљају основу за студијски програм, као и садржаја студијског програма за који кандидат конкурише.

По полагању свих допунских испита кандидат стиче право да полаже испите са докторских студија.

На докторске студије може се уписати лице које зна један светски језик.

На студијске програме докторских студија може се уписати и лице које има академски степен магистра наука, у складу са општим актом који доноси Сенат.

На студијски програм докторских академских студија може се уписати и лице које је започело докторске студије у истој или сродној научној области на другој високошколској установи, под условима утврђеним студијским програмом, на начин и по поступку утврђеним општим актима Универзитета и факултета. Овакво лице мора испуњавати услове за упис на студијски програм и може му бити признато највише 90 ЕСПБ бодова; може се уписати само као самофинансирајући студент и не убраја се у одобрени број студената за одређени студијски програм.

Студент другог универзитета, односно друге самосталне високошколске установе, не може се уписати на Универзитет, односно на високошколску јединицу у његовом саставу, уколико му је до окончања студијског програма на високошколској установи на којој је уписан остало 60 или мање ЕСПБ бодова.

Лице које је започело докторске студије у истој или сродној научној области, подноси захтев за упис факултету, односно Универзитету у роковима одређеним конкурсом за упис студената који расписује Универзитет, а најкасније до истека пријаве у другом року. О поднетом захтеву одлучује декан, односно ректор. Наставно-научно веће факултета, односно Веће за студије при Универзитету одлучују о признавању положених испита. Уколико је лице започело докторске студије у иностранству, кандидат подноси Универзитету захтев за признавање стране високошколске исправе.

Декан, односно ректор доноси решење о упису на студијски програм које садржи и следеће податке: број признатих ЕСПБ бодова, дужину трајања студија и статус самофинансирајућег студента.

Број признатих ЕСПБ бодова не мора бити исти као и број остварених ЕСПБ бодова на студијском програму.


ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНЕ дипломе, а уз пријавни лист подносе фотокопије следећих докумената:

 • пријавни лист са назнаком студијског програма за који конкурише ( Пријавни лист)
 • кратку биографију
 • диплому и додатак дипломи, односно уверење о завршеном студијском програму првог и другог степена , као и потврду о средњој оцени
 • доказе који се односе на остварене научне радове (фотокопије објављених радова, односно потврду часописа са DOI бројем)
 • доказ о знању једног светског језика
 • доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве на конкурс

Диплома и додатак дипломи поднети приликом пријаве за конкурс сматраће се исправним високошколским исправама ако су издате од стране акредитоване високошколске установе за акредитовани студијски програм.

Кандидат који је завршио студије по прописима који су важили до доношења Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) уз диплому, уместо додатка дипломи обавезно доставља уверење о положеним испитима.

Кандидат коме није издата диплома, приликом уписа подноси уверење о дипломирању са уверењем о положеним испитима, с тим да, најкасније у року од годину дана, достави факултету, односно Универзитету диплому и додатак дипломи о завршеном претходном степену високог образовања.

Диплома о завршеном првом степену високог образовања на академским студијама коју је кандидат стекао уз признавање дела студијског програма струковних студија првог степена, сматра се ваљаном за упис на други и трећи степен студија само уколико обим признатих испита са студијског програма струковних студија не прелази 30 % укупног обима студијског програма академских студија на ком је диплома стечена (72/240 ЕСПБ бодова, односно 54/180 ЕСПБ бодова у складу са Правилником о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма.

Универзитет, односно факултет који реализује студијски програм на који се кандидат уписује дужан је да провери поднете високошколске исправе и уколико утврди да исправа није издата у складу са важећим прописима, кандидат нема право на упис.

Уколико се накнадно утврди да исправа о завршеном претходном степену студија има недостатке, спроводи се поступак поништавања уписа, у складу са Законом.

Кандидати који имају страну високошколску исправу приликом пријаве предају потврду да је поступак признавања на Универзитету започет.

Кандидат даје изјаву којом овлашћује Факултет и Универзитет да лични подаци које је дао могу да буду унети у електронску базу података, те да се ти подаци могу користити за потребе генерисања потребних статистичких података, достављања тражених података Министарству просвете, науке и технолошког развоја без података о личности, као и да неће бити доступни неовлашћеним лицима.

Кандидати који су претходни степен студија завршили пре школске 2018/19. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу.

За накнаду трошкова пријаве на конкурс, сви студенти уплаћују износ од 7.000,00 динара на жиро рачун Факултета: 840-1478666-37,са позивом на број 124.

Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила конкурисања на докторске академске студије, као и услове уписа, уколико буде остварио право на упис.


МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАНГИРАЊА КАНДИДАТА

Редослед кандидата за упис на докторске студије утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним и мастер академским студијама, дужине студирања на основним и мастер студијама, остварених научних резултата и других услова прописаних општим актом факултета.

Ранг листа кандидата који су конкурисали за упис на докторске студије утврђује се на основу оствареног укупног броја бодова (УББ). За израчунавање укупног броја бодова (УББ) узимају се општа просечна оцена студирања, остварени научни резултати (додатни бодови - ДБ) и укупна претходна дужина студирања кандидата. Укупан број бодова (УББ) се рачуна према следећој једначини:

УББ=ОПО + ДБ + (укупна дужина претходног трајања студија, у годинама / укупна дужина студирања кандидата, у годинама)

Општа просечна оцена студирања (ОПО) израчунава се на основу просечних оцена студирања на основним академским студијама (ОцОС) и мастер академским студијама (ОцМС), пондерисаних дужином трајања студијског програма на основним академским и мастер академским студијама израженом у ЕСПБ бодовима (ОСбод и МСбод):

За кандидате који су завршили интегрисане студије узима се просечна оцена остварена на тим студијама, дужина студирања, остварени научни резултати и други услови прописани општим актом факултета.

За кандидате који су стекли високо образовање према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), вреднује се просечна оцена са основних студија која укључује дипломски рад, уколико исти постоји.

Додатни бодови (ДБ) се додељују кандидату за објављене научне радове из области студијских програма основних академских и мастер академских студија које је кандидат завршио, а који су дефинисани Правилником о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научно истраживачких резултата истраживача.

Додатни бодови (ДБ) се израчунавају на следећи начин:

где је БН – укупан број бодова добијен по основу остварених научних радова, једнак збиру вредности резултата за одговарајуће категорије остварених радова.

Додатни бодови се рачунају само за радове категорија М10, М20, М40 и М50, објављене током 3 (три) године које претходе дану објављивања конкурса.

КОНКУРСНИ РОКОВИ


Биће објављени накнадно.

РАНГ ЛИСТЕ


Биће објављено накнадно.

УПИС СТУДЕНАТА


Кандидат остварује право на упис, уколико се налази на коначној ранг листи, до броја који је конкурсом предвиђен за упис (за дати студијски програм).

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета Републике (буџетски студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената.

Са студентом који се уписује на докторске студије се склапа Уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.


Кандидати који стекну право на упис на докторске академске студије на Техничком факултету у Бору, приликом уписа подносе:
 • Оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид
 • Извод из матичне књиге рођених (факултет прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе)
 • Две фотографије формата 4,5 x 3,5 cm
 • Попуњен образац ШВ-20 (образац се попуњава и електронски, а штампана верзија се потписана предаје на факултету)
 • Индекс (обезбеђује факултет)
 • Доказ о уплати накнаде за трошкове уписа
 • Доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте
 • По потреби и друге доказе

За административне трошкове уписа, потребне обрасце (ШВ-20, индекс) и рада Центра за развој каријере Универзитета, сви студенти уплаћују износ од 3.000,00 динара на жиро рачун Факултета: 840-1478666-37, са позивом на број 124.

Висина годишње школарине за самофинансирајуће студенте, држављане Републике Србије, износи 90.000 динара и може се уплатити у 10 једнаких месечних рата. Прву рату школарине студенти уплаћују приликом уписа. Школарина за стране студенте износи 2.500 еура годишње.

За кандидате који су претходни ниво студија завршили у иностранству, неопходно је приликом уписа поднети и решење ректора о признавању стране јавне високошколске исправе.

Кандидат који је стекао право уписа а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу.


УПИС СТРАНИХ СТУДЕНАТА

Страни држављанин, може конкурисати и уписати се на студијски програм под истим условима као и држављани Републике Србије.

Страни држављанин може остварити једино статус студента који се сам финансира и мора плаћати школарину.

Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о признавању стране јавне исправе.

Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да факултету/Универзитету поднесе доказе:

 • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује
 • да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи

УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ ПРЕТХОДНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

Држављанин Србије који је завршио претходно образовање у иностранству може да конкурише за упис на студијски програм ако има решење о признавању стране високошколске исправе за наставак образовања на Универзитету у Београду и упис конкретног студијског програма.

Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.


УПИС ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима факултета.

Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм.

Особе са инвалидитетом, за додатне информације и консултације, могу се обратити Универзитетском центру за студенте са хендикепом на телефон 011-3370-686 или електронском поштом ucsh@rect.bg.ac.rs. Универзитетски центар за студенте са хендикепом налази се у просторијама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у улици Булевар краља Александра 71.

КОНТАКТ


УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ

Војске Југославије 12
19210 Бор

телефон: 030/424-555 (деканат) и 422-375 (студентска служба)
факс: 030/421-078

E-mail: dekan@tfbor.bg.ac.rs
Интернет адреса: www.tfbor.bg.ac.rs